Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM με ειδίκευση Customer Experience Mgmt. (Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη)

MSM με ειδίκευση Customer Experience Mgmt. (Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη)