Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Ίδρυση και Σκοπός

Market Consumer Behavior Analysis Laboratory

Ίδρυση – Αντικείμενο

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, με το ΦΕΚ 3966/12.12.2016 (τ.Β’) ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το «Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών & Καταναλωτικής Συμπεριφοράς» (Market & Consumer Behavior Analysis Laboratory) με τη διακριτική επωνυμία «Αγορά», το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα Μάρκετινγκ, Διοίκησης και Συμπεριφοράς Καταναλωτή, καθώς και της ανάλυσης αγορών, συμβάλλοντας έτσι στη σύνδεση του Τμήματος με τις επιχειρήσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στα γνωστικά αντικείμενα:

Σκοπός

Οι κύριοι σκοποί του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και την ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
  2. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσης.
  3. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσης.
  4. Η κάθε μορφής συνεργασία με Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
  5. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων κατάρτισης, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  6. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
  7. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας σε σύγχρονα θέματα Μάρκετινγκ και Ανάλυσης Βιομηχανίας και Αγορών.
  8. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.