Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση

https://e-graduate.applications.aueb.gr/ 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
 3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
 4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
 5. να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει, πρίν την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών σας αιτήσεων
 6. να κατατάξετε με σειρά προτεραιότητας τις προσφερόμενες κατευθύνσεις

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:

Γραμματεία του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206 (210-8203874)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο της επιστολής κάνοντας κλικ εδώ

 1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
 2. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής δεν απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/) σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022 όπως ισχύει με την τροποποίηση του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και σε ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
 4. Δύο συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς ή/και Εργοδότες). Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο της επιστολής κάνοντας κλικ εδώ.
 5. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 6. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας).
 7. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).
 8. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους εν­διαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προκήρυξη παρακαλώ στείλτε mail στο msm@aueb.gr.

Προσοχή: Σε περίπτωση μη αποδοχής στο Πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αν δεν αποσυρθούν, καταστρέφονται μετά την παρέλευση ενός έτους.