Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Δομή Προγράμματος

Μαθήματα Κορμού –Υποχρεωτικά και για τις δύο ειδικεύσεις & Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Ειδίκευσης «Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη»

Μαθήματα Ειδίκευσης «Διοικητική Συμβουλευτική»

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)
Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες
Ηγεσία και Διαπραγματεύσεις σε Οργανισμούς (Leadership and Negotiations in Organizations)
6 ECTS
Σχεδιασμός και Στρατηγική Μάρκετινγκ (Marketing Planning and Strategy)
6 ECTS
Επιχειρησιακή Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων (Business Analytics and Decision Making)
6 ECTS
Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Accounting and Financial Analysis)
6 ECTS
Διακυβέρνηση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (IT Governance and Digital Transformation)
6 ECTS
Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)
Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες
Ανταγωνιστική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Πολιτική (Competitive Strategy and Business Policy) – Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις
5 ECTS
Για την Ειδίκευση «Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη»
Κατανοώντας τον Πελάτη: Μετρικές και Ανάλυση (Understanding the Customer: Metrics and Analysis)
5 ECTS
Βασικές Αρχές και Μετρικές Εμπειρίας του Πελάτη (Fundamentals of CX and CX Metrics)
5 ECTS
Αναπτύσσοντας τη Μάρκα (Brand Building)
5 ECTS
Η Εμπειρία του Αγοραστή (The Shopping Experience)
5 ECTS
Σχεδιάζοντας το Ταξίδι και τις Εμπειρίες του Πελάτη (The Customer Journey and the Design of Experiences)
5 ECTS
Για την Ειδίκευση «Διοικητική Συμβουλευτική»
Διοικητική Συμβουλευτική: Κανόνες, Βέλτιστες Πρακτικές και Εργαλειοθήκες (Management Consulting Industry Standards, Best Practices and Toolkits)
5 ECTS
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management)
5 ECTS
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Specialty Finance)
5 ECTS
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Καινοτομία (Business Planning and Innovation)
5 ECTS
Διοίκηση Απόδοσης (Performance Management)
5 ECTS
Θερινή Περίοδος
Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες
Μεθοδολογία Έρευνας (Research Methodology) – Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις
5 ECTS
Διπλωματική Εργασία (Master Thesis – Industry Project)
10 ECTS