Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Γιώργος Α. Τακτικός, MSM4

Βιώνοντας μια ιδιαίτερη μαθησιακή «εμπειρία», οι απόφοιτοι του Προγράμματος διαθέτουν ένα συνδυασμό άρτιας επιστημονικής εκπαίδευσης και ανεπτυγμένων προσωπικών δεξιοτήτων.

Χαρακτηριστικά όπως η συνθετική-αναλυτική σκέψη, η διαπραγματευτική ικανότητα, η δημιουργικά κριτική διάθεση, η λειτουργία μέσα σε ομάδες και η ανάδειξη των ατόμων μέσα από αυτές καθιστουν τους αποφοίτους ικανούς να ανταποκριθούν στα καθήκοντα ενός ευρύτατου φάσματος διοικητικών θέσεων στην αγορά εργασίας, κάνοντας «όχι απλά τα πράγματα σωστά, αλλά κυρίως τα σωστά πράγματα».