Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

“Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 15.03.2020

"Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 15.03.2020

“Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 15.03.2020

Ασκούμε τα δικαιώματά μας και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας,
καταναλώνοντας με σύνεση, ατομική και κοινωνική ευθύνη!”