Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM STUDY TOUR 2022 EXPERIENCES (No. 6)


Cosmopolitan and aristocratic COMO: Another MSM – Master in Services Management, Athens University of Economics & Business dolce tradition for more than a decade… A “must” 2-hour relaxing experience; a stop for coffee, and a walk by the lake.