Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM Διοίκησης Υπηρεσιών

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ανήκει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχικά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ακαδημαϊκό έτος 2002 – 2003 και μέχρι το 2007 παρέχοντας τρεις ειδικεύσεις: (1. Ναυτιλία, 2. Τουρισμός, 3. Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις – Διαφήμιση).

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Από το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007 – 2008, το ΜΠΣ στη  Διοίκηση Υπηρεσιών λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προσφέρονται οι ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. Διοικητική Συμβουλευτική
  2. Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού
  3. Επικοινωνία – Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις

Η φιλοσοφία του Προγράμματος εδράζεται στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και φοιτητριών και στην εξειδίκευσή τους στα σχετικά επιστημονικά πεδία, παρέχοντας τους την απαραίτητη εκείνη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξειδίκευση, η οποία να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Μεταξύ των κύριων επιδιώξεων της φιλοσοφίας αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και φοιτήτριες που το παρακολουθούν, να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Αυτή η δυνατότητα επιτυγχάνεται μέσα από τη βοήθεια των μελετών περιπτώσεων (case studies) και των επιχειρηματικών παιγνίων (business games) που αναπτύσσονται και αποκτώνται  με βάση τα πραγματικά δεδομένα της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς και με επισκέψεις στους τόπους παραγωγής και διάθεσης της υπηρεσίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιμετωπίζει με σφαιρική άποψη την εκπαιδευτική διαδικασία βασίζοντάς την όχι μόνο στην αφομοίωση γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επικοινωνιακών δυνατοτήτων των φοιτητών/τριών. Οι διαδικασίες αυτές έχουν σαν άμεσο αποτέλεσμα την παροχή μεταπτυχιακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πρόσθετης αξίας.

Οι Στόχοι του Προγράμματος αυτού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι μεταξύ άλλων:

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή σταδιοδρομία ενός στελέχους, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών.

Η κατάκτηση (απόκτηση) των παραπάνω δεξιοτήτων από τους φοιτητές και φοιτήτριες και τους αυριανούς αποφοίτους του Προγράμματος θα έχει ως άμεση συνέπεια τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τις γνώσεις τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ικανότητάς τους να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Οι επιδράσεις στην απασχόληση μέσω λειτουργίας του συγκεκριμένου ΜΠΣ εστιάζονται πρωταρχικά στην αποτελεσματικότερη κάλυψη θέσεων εργασίας σε σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, ο αθλητισμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι σύμβουλοι διοίκησης, η ναυτιλία, και η επικοινωνία- διαφήμιση-δημόσιες σχέσεις.

Οι προαναφερόμενοι κλάδοι αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επίπεδο. Παράλληλα, οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών αυξάνονται διαρκώς σχετικά με τα ποσοτικά κριτήρια που υιοθετούν στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά τη διάρκειά του προβλέπει: