Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Goals & Culture

• the transmission of fruitful and interdisciplinary knowledge
• the development of the judgement
• analytical and synthetic thinking
• learning how to work in groups
• problem solving and decision making
• the development of strategic thinking and
• the cultivation of effective written and oral communication.